funMobile Muzika

Uslovi korišćenja

Korišćenje Fun Mobile portala podleže uslovima koji slede:

Dokumenti, podaci i informacije objavljene na web stranicama namenjenim personalnom pristupu korisnika ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Fun Mobile-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Fun Mobile-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korišćenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvata (i) sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove web stranice, te prihvata (ii) da koristi sadržaj ove web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Korisnik je saglasan da Fun Mobile zadržava pravo, da u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštavanja ograniči ili ukine prava pristupa svojim servisima ukoliko se servisi koriste na "nedozvoljene načine" (utvrđene u daljnjem tekstu ovog članka). Korisnik se slaže da Fun Mobile nije odgovorna za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korišćenja servisa zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korišćenja. Neprihvatljim ili nedozvoljenim načinom korišćenja Fun Mobile-a smatra se:

1. Korisnik ne sme da objavljuje ili prenosi informacije koje krše postojeće pravne propise.

2. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna ili bi trebao da zna da su neistinite, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima

3. Korisnik se slaže da neće drugim korisnicima, pretplatnicima i ostalim korisnicima Interneta slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja, te da ih neće objavljivati na mestima koja za takve materijale nisu predviđena.

4. Korisnik se obavezuje da se neće lažno predstavljati pri korišćenju servisa Fun Mobile.

5. Korisnik se obavezuje da neće koristiti servise portala Fun Mobile i servere na bilo koji način koji bi mogao da ugrozi njihov normalan rad.

6. Fun Mobile se u potpunosti odriče svake odgovornosti (I) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ove web stranice, (II) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, te za (III) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja ove web stranice.

7. Fun Mobile zadržava pravo izmene sadržaja web stranica portala a bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

8. Fun Mobile zadržava pravo da izmeni uslove korišćenja u okviru navedenih pravnih napomena, bez posebnog obaveštavanja korisnika, a koje stupaju na snagu odmah po objavljivanju na Internet stranama u okviru portala. Daljim korišćenjem Internet servisa na stranama Fun Mobile-a, podrazumeva se da ste saglasni sa izmenama.

© 2021. funMobile. Sva prava zadržana. | Uslovi korišćenja | Polisa privatnosti